Pismo w sprawie uchybień w wykonaniu nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szubińskiej...
SBR 02/10
 
Bydgoszcz, 07.04.2010 r.

Stowarzyszenie Bydgoszcz Rowerowa

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz

 


Dotyczy: uchybień w wykonaniu nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szubińskiej, oraz braku odpowiedzi na pismo BR 08/09 z dnia 10.12.2009 w tej samej sprawie.

Uzasadnienie:


Bydgoska prasa podaje, że Dyrektor ZDMiKP wysłuchał głosu rowerzystów i nowa inwestycja na ul. Szubińskiej została wykonana z asfaltobetonu. Nie zaprzeczamy, że jest to bardzo ważny krok w stronę budowy przyjaznej rowerzystom infrastruktury. Jednak bydgoscy rowerzyści, którzy w sierpniu ubiegłego roku podczas debaty „Bydgoszcz wąskorowerowa” mieli możliwość bezpośredniego przedstawienia swoich uwag, oraz bydgoskie media które poświęciły sprawom rowerowym wiele miejsca, wnieśli zdecydowanie więcej uwag odnośnie stanu istniejącej i powstającej infrastruktury rowerowej.


Już w piśmie z 10 grudnia zgłaszaliśmy uwagi odnośnie zauważonych nieprawidłowości przy budowie nowych ciągów rowerowych i pieszych wzdłuż ulicy Szubińskiej. Na pismo nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.


Krótka wizyta, na jak przypuszczamy oficjalnie ukończonym odcinku nowego ciągu rowerowego oraz pieszego, wykazała rażące uchybienia w wykonaniu inwestycji.


1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) mówi, że wysokość uskoków na drodze rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm, a w przypadku ciągów pieszych 2 cm. Jak pokazuje fotografia numer 1 (załączniki do pisma) wykonana na zjeździe z drogi rowerowej jak i fotografia nr 2 wykonana na przejściu dla pieszych, wysokość uskoków została mocno przekroczona. Wpływa to znacząco na komfort poruszania się zarówno rowerzystów jak i pieszych. Nieprawidłowości te dotyczą większości przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych. Użycie zaokrąglonych krawężników nie rozwiązuje problemu uskoku, szczególnie na drodze rowerowej gdyż i tak zmusza on rowerzystę do zwolnienia przed zjazdem/wjazdem na drogę rowerową, grozi też uszkodzeniem koła i jest po prostu niebezpieczne. Trzeba też pamiętać, że rower jest napędzany siłą mięsni osoby nim jadącej dlatego projektując ciągi rowerowej należy unikać strat energii rowerzysty. Najlepsza Praktyka (stosowana także w niektórych miejscach w Bydgoszczy) mówi o obniżeniu krawężnika do poziomu 0 cm.


2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, niedopuszczalne jest stosowanie ręcznych detektorów sygnalizacji świetlnej na przejazdach rowerowych. Dodatkowo zastosowana faza świateł powoduje, że rowerzysta poruszający się zgodnie z prawem po drodze rowerowej wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu pokonuje skrzyżowania przy co najmniej dwóch zmianach świateł. Jest to nie ułatwienie a dyskryminacja cyklistów, która czyni infrastrukturę mało atrakcyjną poprzez wydłużenie czasu podróży.


3. Stosowane wzdłuż przejazdu barierki oddzielające ciąg pieszy od rowerowego m.in. przy przestankach są umieszczone bez zachowania skrajni poziomej, która zgodnie z obowiązującym prawem powinna wynosić 0,2 m. Najlepsza Praktyka projektowania dróg rowerowych mówi o skrajni nawet do 0,5 m. Skrajni poziomej nie zachowano także m.in. zwężając drogę rowerową przy rosnącym drzewie oraz na skrzyżowaniu z ul. Żwirki i Wigury montując sygnalizator na drodze rowerowej, gdzie dodatkowym utrudnieniem jest brama posesji rozsuwana na drogę rowerową (fotografia 3). Również skrajnia pozioma w przypadku montażu znaków nad drogą rowerową nie została zachowana. Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wynosi ona 2,5m.


4. Na wspomnianym styku ulic Szubińskiej oraz Żwirki i Wigury wysepka między pasami ruchu pozwala na bezpieczny postój tylko jednego rowerzysty. Gdy chce tam stanąć dwóch rowerzystów, wiele rodzajów rowerów będzie wystawała poza wysepkę (fotografia 4). Przy braku dobrej synchronizacji świateł stwarza to dodatkowe utrudnienie na drodze.


5. Z niezrozumiałych dla nas powodów przy wyjeździe z posesji na styku ulic Szubińskiej oraz Żwirki i Wigury nie zachowano ciągłości nawierzchni drogi rowerowej. Ciągłość nawierzchni i czytelne oznakowanie drogi ma dać kierowcy sygnałem, że może spodziewać się nadjeżdżającego rowerzysty, którego prędkość poruszania się jest oczywiście większa niż pieszego.


Już krótka wizyta w miejscu nowej inwestycji pokazała wiele uchybień, co zgłaszaliśmy już wcześniej. Biorąc pod uwagę, że ta droga rowerowa jest fragmentem planowanej na przyszłe lata trasy rowerowej wydaje się konieczne jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości.


Zatem prosimy o informację:
• dlaczego, pomimo naszej wcześniejszej interwencji, żadna z uwag skierowanych w piśmie BR 08/09 nie została uwzględniona na etapie budowy drogi rowerowej i modernizacji ciągu pieszego wzdłuż ulicy Szubińskiej;
• w jakim zakresie i terminie będzie zostaną usunięte istniejące nieprawidłowości;
• czy zostaną one usunięte w ramach gwarancji wykonawcy, czy z pieniędzy przeznaczonych na cele remontowe.

Niezmiennie podtrzymujemy naszą gotowość współpracy i konsultacji wszystkich spraw choćby pośrednio związanych z infrastrukturą rowerową: od etapu koncepcji poprzez projektowanie; realizację i odbiór inwestycji oraz jej użytkowanie.

Z poważaniem:

Łukasz Juszczak

Prezes Stowarzyszenia Bydgoszcz Rowerowa

Do wiadomości:
1. Prasa bydgoska
2. Zespół Redakcyjny rower.byd.pl a/a
 

 

zbyt wysoki uskok 9 cm krawężnik Słup w skrajni drogi rowerowej wyspeka na skrzyżowaniu
Fotografia 1 Fotografia 2 Fotografia 3 Fotografia 4

 

Twój komentarz


Maksymalnie 1000 znaków. Znaczniki HTML wyłączone.

Komentarze nie na temat, łamiące zasady netykiety, lub spam zostaną usunięte!

CaptchaText

Wasze komentarze

KOmiX2010-04-28

Witam,

Czy otrzymaliście odpowiedź od ZDMiKP? Jaki jest ustawowy czas udzielenia odpowiedzi na pismo?

Pzdr

Pichu2010-04-28

Standardowo, olewają nas. Jak widać po wypowiedzi dyrektora zdmikp po przejeździe "Cała Bydgoszcz na rowery" nawet 1000 rowerzystów to za mało aby zmusić ich do działania.

biker2010-04-28

Zgodnie z prawem na pismo musi zostać udzielona odpowiedź, jej brak oznacza nie należyte wypełnianie obowiązków ustawowych przez instytucję publiczną.

UncleLion2010-04-28

z tego co pamiętam (jak się mylę korygujcie) urząd ma na odpowiedź 30 dni. Odpowiedź w tej sprawie jeszcze do Stowarzyszenia nie doszła.Tak
Nie
Nie mam zdania


Głosuj
Wyniki
Szlaki Bory Tucholskie, Bydgoszcz, Toruń
Szlaki Kujawsko - Pomorskie


Centrum rowerowe

CMT Sport

Sport Factory

Patron medialny:

TVP Bydgoszcz